Gewone dophei - Erica tetralix
Ericaceae Heifamilie
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een dwergheester
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: roze, bloeiwijze een schermvormig hoofdje
Blad: in kransen van 4; langwerpig tot Iijnvormig, grijsgroen en groenblijvend, bovenkant blaadjes kort behaard
Vrucht: doosvrucht
stengels met bloemhoofdjes opgaand; jonge takken zijn behaard
Hoogte: 0,4 (0,6) m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte tot vochtige, voedselarme, zure, zand-, leem- en veenbodems; in heideterreinen, duinvalleien, vennen, bermen, insnijdingen van autowegen en spoorwegen, greppels; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen op zandgronden in het binnenland en de Waddeneilanden.
Toepassing: tuinen. Komt vaak minder tot zijn recht dan andere soorten.
Beheer: verdroging voorkomen; langs lintvormige landschapselementen eenmaal per 5 tot 7 jaar maaien; houtopslag verwijderen; bij sterke vergrassing plaggen.
Wilde solitaire bijen: in hoofdzaak (); Westrich (1989) noemt ook groefbijen (Lasioglossum)
  Ericabij Megachile analis alleen in natuurgebieden
  Groefbijen Lasioglossum (Westrich, 1989)
Dracht: nectar (en stuifmeel). Indicatie voor dracht: code 5.
 
Platen gewone ereprijs (Bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Bloeiwijze
 
Gewone dophei (Koegelwiek,Terschelling 1998)
 
Natuurontwikkelingsproject Vlieland 2011
 
Fragment
 
Honingbij onderweg naar de volgende bloem
 
Een merkwaardige houding om nectar te zuigen
In principe is de tong van honingbijen te kort om de nectar op de bloembodem te kunnen bereiken. Dit geldt ten dele ook voor hommels. Hommels breken in. Dat wil zeggen ze bijten een gat in de bloembuis. Honingbijen maken daar weer gebruik van. Maar het lijkt er op dat honingbijen ook een gaatje in de bloem maken. Zoals het op deze foto en de volgende foto's het geval lijkt te zijn.
 
Bloemen met gaatjes van hommels en (?) honingbijen
 
Honingbijen in actie: deze honingbij lijkt hier zelf een gat te maken
 
Dit gat is waarschijnlijk ook door de honingbij zelf gemaakt
 
Ook hier wordt door middel van inbraak nectar verzameld
 
Kleine vos: bij vinders is de tong lang genoeg voor bloemen van de meeste plantensoorten